Strona główna

Zapraszamy do zapoznania się z pracami kwiaciarni Pachnie Mi, które znajdziesz na FacebookuInstagramie i na naszym blogu. Jes­teś­my w stanie wy­ko­nać wszel­kie prace podobne do pre­zen­to­wa­nych na naszych stro­nach.

Zaj­mu­je­my się przy­go­to­wy­wa­niem kom­po­zycji flo­ry­sty­cznych dla osób indywi­du­al­nych oraz firm (m.in. flo­rys­ty­ka ślubna, de­ko­rac­je wnętrz, sa­mo­cho­dów, flo­rys­ty­ka pog­rze­bo­wa, wystrój biur).

Wykonujemy bukiety kwiatowe na szcze­gólne okazje (np.: ślub, rocz­nica, za­rę­czy­ny, na­ro­dzi­ny dziec­ka, kon­dol­en­cje, pog­rzeb) oraz także wtedy, gdy chcesz wyrazić swoje uczucia spon­ta­nicz­nie (gra­tu­lac­je, po­dzię­ko­wa­nia, prze­pro­si­ny, pa­mięć, troska, miłość…).

Kupisz u nas kwiaty cięte, do­nicz­kowe, wianki, kom­po­zyc­je w oz­dob­nych kosz­ach czy spec­jal­nych na­czy­niach. Ofe­ru­jemy też elem­en­ty wys­tr­oju wnętrz, dodatki oraz meble.

Pakujemy prezenty, a także dos­tar­czamy przesyłki kwiatowe pod wska­zany adres lub do wyb­ranej osoby.

Polecamy świece zapachowe, świecz­niki, zapachy do mieszkań, biur, samo­cho­dów. 

W Pachnie Mi lubimy roz­ma­wiać, żeby lepiej się poznać. Cieszy nas zarówno codzienne piękno, jak i nowe wyzwania. Cze­ka­my na Ciebie w naszej pra­cowni flo­rys­ty­cznej w Żarach, przy ul. Katowickiej 1A.

Jeśli masz pytania czy sugestie, z przy­jem­nością na nie od­po­wie­my: te­le­fo­ni­cznie, poprzez e-mail, lub formularz kontaktowy.

Witaj w świecie Pachnie Mi! Czuj się jak u siebie!

O nas

Pachnie Mi w pigułce to…

pasja tworzenia, radość komponowania, zabawa kolorem, naturalna świeżość, burza we włosach…